T-DAURADA

 • Què és?

  • És una targeta, personal i intransferible, identificada amb la fotografia del seu propietari, que permet viatger a preu gratuïta majors de 65 anys, pensionistes, aturats de llarga durada o persones en risc d'exclusió social.
 • A quí s'adreça?

  • MAJORS DE 65 ANYS: persones que tenguin aquesta edat en el moment de presentació de la instància de sol·licitud.
  • PENSIONISTES: persones que compleixin algun dels següents requisits:
   • Persones que cobrin pensió per incapacitat permanent absoluta
   • Persones que acreditin mitjançant certificació oficial un grau de discapacitat igual o superior al 65%
   • Persones que cobrin qualsevol altre tipus de pensió econòmica oficial (jubilació, viduïtat, incapacitació permanent total,...) i que en el moment de sol·licitar l'ajuda siguin MAJORS DE 55 ANYS i que acreditin no estar subjectes a cap relació laboral, tampoc en règim d'autònom.
  • ATURATS DE LLARGA DURADA: persones que portin més de 2 anys en situació d'atur.
  • RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
 • Quins avantatges té?

  • Permet viatgar gratuïtament en els serveis regulars de viatgers per carretera i serveis a la demanda a l'illa d'Eivissa.
 • Quan caduca?

  • La caducitat de la targeta depèn del tipus d’usuari: és indefinida per als majors de 65 anys i amb incapacitats permanents absolutes no revisables. Per a la resta d’usuaris, la caducitat resta vinculada a la de la documentació presentada.
 • On es pot obtenir?

  • Aquesta targeta es pot sol·licitar mitjançant cita prèvia amb un mínim de set dies hàbils d'antel·lació a un dels següents punts d'emissió:
  • Oficina  d'assistència en matèria de registre (OAMR), Consell insular d’Eivissa (Avda. Espanya, 49, planta baixa, 07800 - Eivissa)
  • Ajuntament de Santa Eulària des Riu (c. de Marià Riquer Wallis, 4, 07840 - Santa Eulària des Riu)
  • Oficina Municipal Ntra. Sra. de Jesús, edifici Centre Cultural de Jesús (c. del Faisà, 7, 07819 - Nuestra Señora de Jesús)
  • Centre d'Informació Juvenil (CIJSAP), edifici Espai Jove, (c. Ramón y Cajal, 19, planta baixa, 07820 - Sant Antoni de Portmany)
 • Quant costa?

  • Per la primera expedició i per la generació de qualsevol duplicat es pagarà la taxa corresponent. S'eximeix del pagament de la taxa d'emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.
  • En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o trencament de la targeta, el titular haurà d'abonar la taxa corresponent per l'emissió d'un duplicat.
 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  • Documentació d’identificació personal (DNI, NIF, NIE, Passaport...)
  • La pensió de jubilació haurà d'acreditar-se mitjançant un document expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat social o pel ministeri de Treball i Assumptes socials.
  • La condició de discapacitat i el grau de discapacitat reconegut haurà d'acreditar-se mitjançant una certificació emesa per l'Institut Balear d'Affers Socials o l'organisme equivalent.
  • La resta de pensions hauran d'acreditar-se de la mateixa forma que les anteriors, mitjançant certificats emesos pels organismes corresponents.
  • La circumstància de no estar subjecte a relació laboral haurà d'acreditar-se mitjançant la presentació d'un certificat emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Els aturats de llarga durada hauràn de presentar un informe del SOIB que acrediti aquesta situació durant un periode igual o superior a 2 anys.
  • Les persones en risc d'exclusió social hauràn de presentar un informe emès pels Serveis Socials del seu Ajuntament, on s'especifiqui que tenen dret al transport gratuït.