T-DAURADA

 • Què és?

  • Es una targeta, personal i intransferible, identificada amb la fotografia del seu propietari, que permet viatger a preu gratuïta majors de 65 anys, jubilats i pensionistes
 • A quí s'adreça?

  • MAJORS DE 65 ANYS: persones que tenguin aquesta edat en el moment de presentació de la instància de sol·licitud.
  • PENSIONISTES: persones que compleixin algun dels següents requisits:
   • Persones que cobrin pensió per incapacitat permanent absoluta
   • Persones que acreditin mitjançant certificació oficial un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%
   • Persones que cobrin qualsevol altre tipus de pensió econòmica oficial (jubilació, viduïtat, incapacitació permanent TOTAL,...) i que en el moment de sol·licitar l'ajuda siguin MAJORS DE 55 ANYS i que acreditin no estar subjectes a cap relació laboral, tampoc en règim d'autònom.
 • Quins avantatges té?

  • Permet realitzar 40 viatges gratuïts al mes en els serveis regulars de viatgers per carretera i serveis a la demanda a l'illa d'Eivissa.
 • Quan caduca?

  • La caducitat de la targeta depèn del tipus d’usuari: és indefinida per als majors de 65 anys i amb incapacitats permanents i absolutes. Per a la resta d’usuaris, la caducitat resta vinculada a la de la documentació presentada.
 • On es pot obtenir?

  • Al servei d’Atenció al ciutadà del Consell insular d’Eivissa (Avda Espanya, 49 Eivissa)
 • Quant costa?

  • És gratuïta
 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  • Fotocopia DNI i dues fotografies tamany carnet.
  • En cas de que al DNI no consti un domicili a Eivissa haurà de presentar-se un certificat de residència expedit per l'ajuntament corresponent.
  • En cas de nacionalitat estrangera haurà de presentar-se la targeta d'identificació, i un certificat de residència si en la mateixa no consta un domicili a Eivissa.
  • La pensió de jubilació haurà d'acreditar-se mitjançant un document expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat social o pel ministeri de Treball i Assumptes socials.
  • La condició de minusvàlid i el grau de minusvalidesa reconeguda haurà d'acreditar-se mitjançant una certificació emesa per l'Institut Balear d'Assumptes socials o l'organisme equivalent.
  • La resta de pensions hauran d'acreditar-se de la mateixa forma que les anteriors, mitjançant certificats emesos pels organismes corresponents.
  • La circumstància de no estar subjecte a relació laboral haurà d'acreditar-se mitjançant la presentació d'un certificat emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o Tresoreria General de la Seguretat Social.